image
image

Xxxxxxxxxxxxxx

Voici le ou la .


(Xxxx xxxxxxxx ; xxxxx)

Xxxx = nom xxx
(Flora Helvetica Haupt 2e Edition - xxx)


Prise de vue du 15 juin.
Page 231